Хорооны 2019 оны зорилт

Эрчим хүчний зохицуулах хороо нь үндсэн чиг үүрэг, зорилгын хүрээнд 2019 онд дараах 6 зорилтыг хэрэгжүүлж ажиллана.
  1. Эрчим хүчний ухаалаг сүлжээ, мэдээллийн технологийг хөгжүүлэх, реле хамгаалалт, автоматик, системийн тогтворжилт, хяналт удирдлагын системийн мэргэжлийн ажилтнуудын зөвлөгөөнийг зохион байгуулах, хэрэглэгчдийг эрчим хүчээр найдвартай хангах талаар холбогдох арга хэмжээг авч ажиллах;
  2. Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хөрөнгө оруулалтын өгөөж, техник, эдийн засгийн үр ашгийг үнэлэх, дээшлүүлэх шалгуур зарчим, үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж хэрэгжилтэд хяналт тавих;
  3. Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд үүрэг хүлээсэн хэрэглэгч бүрт хүрч ажиллах, эрчим хүч хэмнэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, хэмнэлтийг урамшуулах тогтолцоог бий болгох, бодит үр дүн гаргах;
  4. Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн хүрээнд болон Баруун бүсийн эрчим хүчний систем, Алтай-Улиастайн эрчим хүчний системд "Нэг худалдан авагч”-тай зах зээлийн загварыг нэвтрүүлэх, төлбөр тооцооны шуурхай байдлыг хангах;
  5. Эрчим хүчний салбарын санхүү, эдийн засгийн чадавхыг бэхжүүлэх, Хорооны тусгай зөвшөөрөл, үнэ тарифын зохицуулалтын болон эрчим хүч хэмнэлтийн үйл ажиллагааны хяналтыг сайжруулах, үнэлж дүгнэх;
  6. Төвийн бүсийн цахилгаан түгээх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн хангах үйл ажиллагаанд өрсөлдөөн нэвтрүүлэх нөхцөл, боломжийг судалж хэрэгжүүлж эхлэх;